תיקונים 12,16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 

תיקונים 12,16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) וצו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

בהתאם לתיקונים 12,16 ולצו ההרחבה שהוצא להסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, נקבע כי החל מתאריך 1 יולי 2016 יוגדלו הפרשות התגמולים של כל השכירים במשק. הן תגמולי העובד והן תגמולי המעסיק ויחול על כל העובדים השכירים במשק.

כמו-כן, נקבע כי הגדלת ההפרשות תעשה בשתי פעימות כמפורט להלן:
 1. ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים-
  החל מיום 1.7.2016 -יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%
  החל מיום 1.1.2017 -יוגדלו דמי הגמולים ל- 6%
 2. תשלום המעסיק לרכיב תגמולים-
  החל מיום 1.7.2016 -יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25%
  החל מיום 1.1.2017 -יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.5%

השיעורים שנקבעו הינם שיעורי מינימום מהשכר הקובע של העובד. השינוי בהפרשות אינו מתייחס לסוג החיסכון הפנסיוני הקיים לעובד וחל על כל המוצרים הפנסיוניים (פנסיה, ביטוח וקופת תגמולים).

בנוסף נקבע כי השיעור שנקבע למעסיק יכלול גם את מרכיב הכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד כאשר שיעור ההפרשה לתגמולים לא יפחת מ-5% משכרו הקובע של העובד. כלומר בהפרשות למוצרים הפנסיוניים שאינם קרן פנסיה, המעסיק מחויב לרכוש בעבור עובדו כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה אשר נכלל בשיעורים כפי שצוינו לעיל בנוסף וככל שיידרש להגדיל את ההפרשות לצורך רכישת כיסוי זה מעבר לשיעורים שפורטו לעיל הוסכם כי ההפרשה הכוללת של המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה(א.כ.ע) יחד לא תעלה על 7.5%.

ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה כאמור נחתמו בד בבד עם כניסתו לתוקף של תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), אשר קובע כי מעסיק לא יתנה את שיעור ההפקדות משכר העובד שהוא נדרש להפקיד בגין רכיב תגמולי המעסיק (הכולל את השיעור לרכישת אבדן כושר עבודה על ידי המעסיק) ובגין רכיב הפיצויים, בהפקדה למוצר פנסיוני מסוים. ככל שנקבעה התניה על שיעור ההפקדות בניגוד להוראות כאמור, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדות הגבוה מבין השיעורים המרביים להם הוא זכאי בהפקדה למוצרים הפנסיוניים השונים. כמו כן, לא יראו בהפקדה הכוללת תשלום המעסיק עבור אבדן כושר עבודה כהתניה אשר מנוגדת להשוואת שיעורי ההפקדה, כל עוד הפקדות המעסיק הינן בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה.

ההשלכות של התיקונים וצו ההרחבה הינן רחבות ביותר והפתרונות לעיתים יכולים להיות סבוכים.

ככל שמדובר בהפרשות לקרן פנסיה אין כל בעיה וכל שנדרש לעשות הוא להגדיל את הפרשות העובד והמעסיק בהתאם לשיעורים שנקבעו ובזאת הסתיימה המלכה.

כאשר מדובר בביטוחי מנהלים וכן ברכישת ביטוחי א.כ.ע הבעיות רק מתחילות:
 1. קיימות פוליסות בהם לא ניתן לבצע שינויים ולא ניתן לבצע בהן הגדלת הפרשות המדובר בד"כ בפוליסות ותיקות (צמודות/בעלות מקדמים מובטחים).
 2. ביטוחי א.כ.ע הינם ביטוח לכל דבר ועניין ועל כן רכישה חדשה או הגדלת רכישות לא יכולות להיעשות באופן אוטומטי וללא אישור של החברה המבטחת.

הגופים המוסדיים פרסמו הנחיות רלוונטיות בסוגיות הללו ואין זהות של ההנחיות בכל החברות, חלקן מאפשרות עדכון ההפרשות בעצם הדיווח על השכר וההפרשות ואף פתיחת פוליסות הפרשיות באופן אוטומטי וחלקן מתנות את השינויים בדיווח נפרד ומקדים לדיווחי השכר וההפרשות עצמן. 
 

פגישת ייעוץ

השאירו פרטים לתיאום פגישה, בה נוכל לתכנן את הבטחון הפיננסי שלכם ושל משפחתכם.
תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה וביטוח
050-4454590
עיצוב אתר: סטודיו עדנה ריקלין